Privacy en AVG

Een groot deel van onze collecties is openbaar en kosteloos voor iedereen raadpleegbaar, online of in één van onze studiezalen.

Voor sommige archieven geldt echter een openbaarheidsbeperking, meestal in verband met privacygevoelige gegevens van nog levende personen. In andere gevallen kunnen openbaarheidsbeperkingen door de archiefvormer worden vastgelegd. In verband met de sinds 25 mei 2018 van kracht geworden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten ook archieven nog voorzichtiger omspringen met het ter inzage geven van archiefstukken die jonger zijn dan 110 jaar. 

Mocht u desondanks bepaalde, niet-openbare stukken willen inzien, dan kunt u daartoe een met redenen omkleed verzoek indienen bij de streekarchivaris. Hij zal bij zijn afweging vooral afwegen of uw onderzoeksvraag het inzien van de betreffende stukken noodzakelijk maakt, en of uw onderzoek een wetenschappelijk dan wel statistisch doel heeft.

Lees hier meer over ons privacy-beleid in het kader van de AVG.

Openbaarheid archieven Burgerlijke Stand

Voor genealogisch onderzoek vormen de archieven van de Burgerlijke Stand een belangrijke bron. Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe hanteert voor het openbaar maken van de geboorte-, trouw- en overlijdensakten de volgende termijnen:

  • geboorteakten ouder dan 100 jaar;
  • trouwakten ouder dan 75 jaar;
  • overlijdensakten ouder dan 50 jaar.

Daarnaast wordt bij het ter inzage leggen van bevolkingsregisters en gezinskaarten van na 1908, waarin ook bijzondere persoonsgegevens zoals religieuze overtuiging zijn opgenomen, door onze medewerkers goed gelet op de mogelijke aanwezigheid van privacygevoelige informatie.