I. Bezoekersruimten

 • De bezoekersruimten van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe zijn gevestigd in de gemeentehuizen van de deelnemende gemeenten. De ruimten zijn openbaar en vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van het Streekarchivariaat in de betreffende plaats.
 • Iedere bezoeker dient zich bij de dienstdoende medewerker van het Streekarchivariaat te melden.
 • Ieder kalenderjaar wordt bij het eerste bezoek gevraagd schriftelijk een aantal persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden in een gegevensbestand opgenomen. Elk volgend bezoek wordt ook in dit bestand geregistreerd. Hieruit worden geen gegevens aan derden verstrekt. Het bestand met de gegevens van de bezoekers wordt bijgehouden ter beveiliging van de archieven en collecties die door het Streekarchivariaat worden beheerd en ten behoeve van het vaststellen van het toekomstig beleid van het Streekarchivariaat. 
 • Een bezoeker kan op verzoek inzage krijgen in de gegevens die van hem/haar worden beheerd.
 • In Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek vindt er tussen 12.30 en 13.30 uur geen dienstverlening plaats.
 • Mobiele telefoons en andere elektronische apparatuur moeten worden uitgeschakeld.
 • Het nuttigen van consumpties in de studiezaal is tijdens openingstijden niet toegestaan.
 • In de bezoekersruimten mag niet worden gerookt.

II. Het aanvragen van stukken 

 • Voor het aanvragen van originele archiefstukken vult de bezoeker per archiefstuk een aanvraagbriefje in. Wanneer het opeenvolgende stukken uit een archief betreft, is één briefje voldoende. Dit briefje wordt ingeleverd bij de dienstdoende archiefmedewerker, die de stukken uit de archiefbewaarplaats haalt. Na afloop levert de bezoeker de stukken weer bij de medewerker in.
 • De bezoeker kan per aanvraag maximaal drie stukken laten ophalen. Wanneer hij/zij iets inlevert, kan er iets nieuws aangevraagd worden.


III. Het raadplegen van stukken

 • In principe zijn alle archieven die door het Streekarchivariaat worden beheerd openbaar, tenzij door de wet of bij overbrenging door de archiefvormer aan de openbaarheid beperkende voorwaarden zijn verbonden.
 • Stukken worden alleen ter raadpleging verstrekt, indien de materiële staat dit toestaat. Dit is ter beoordeling van de archiefmedewerker. De bezoeker kan tegen deze beslissing schriftelijk bezwaar maken bij de streekarchivaris.
 • Het is verboden archiefstukken, boeken of ander door het Streekarchivariaat beschikbaar gesteld materiaal te beschrijven, vouwen, kreuken of anderszins te beschadigen.
 • Bezoekers wordt vriendelijk verzocht om bij het raadplegen van originele bronnen voor het maken van aantekeningen alleen gebruik te maken van potlood. Waar nodig kan bij de archiefmedewerker een potlood geleend worden.
 • In verband met de kwetsbaarheid van archiefmateriaal is een aantal veelgebruikte bronnen alleen via digitale scans of op microfiche raadpleegbaar.
 • Uit de handbibliotheken die in de vestigingen beschikbaar zijn, worden geen boeken uitgeleend.


IV. Het reproduceren van stukken

a. Fotokopieën en scans

 • Het is niet toegestaan om zelf fotokopieën van archiefstukken en documentatie te maken. Het maken van afdrukken van microfiches van archiefstukken (Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister, kranten, overige bestanden) wordt verzorgd door de studiezaalmedewerker.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de studiezaalmedewerker scans van archiefstukken en documentatie te maken.
 • Handscanners en leespennen mogen niet gebruikt worden.

b. Kwetsbare stukken

De volgende archiefstukken mogen in verband met hun kwetsbaarheid niet gekopieerd of gescand worden:

 • archiefstukken van vóór 1600;
 • archiefstukken met zegels;
 • gebonden archiefstukken;
 • stukken die in een slechte materiële staat verkeren
  N.B.: Dit is ter beoordeling aan de dienstdoende studiezaalmedewerker. Wanneer een bezoeker niet akkoord gaat met de beslissing, kan hij/zij zich richten tot de streekarchivaris. (Streekarchivaris Noordwest-Veluwe, Postbus 70, 8080 AB Elburg)

c. Foto's

 • Na overleg met de studiezaalmedewerker, is het toegestaan zelf foto's van archiefstukken te maken, mits dit gebeurt zonder het gebruik van flitslicht of enige andere vorm van extra belichting.
 • Daarnaast is het mogelijk om foto's of digitale opnames te bestellen van originele archiefstukken tegen betaling van de volgens de legesverordening verschuldigde kosten, vermeerderd met verzendkosten.

d. Kosten

 • Betaling van de volgens de legesverordening verschuldigde kosten moet contant gebeuren.

e. Auteursrechten

 • Bezoekers die stukken willen gebruiken voor publicaties of exposities, moeten er rekening mee houden dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het achterhalen van de rechthebbende en de eventueel te betalen auteursrechten.
 • Wanneer de bezoeker archiefstukken geheel of gedeeltelijk publiceert, moet hierbij vermeld worden uit welk archief, en waar mogelijk uit welk inventarisnummer het stuk afkomstig is (bijvoorbeeld: Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, Stadsarchief Elburg 1320-1813, inv.nr. 228).


V. Tot slot

 • Wanneer wordt geconstateerd dat de bezoeker zich niet aan de regels houdt, zal hij/zij hierop worden aangesproken door de studiezaalmedewerker. Bij herhaling kan de toegang tot de bezoekersruimten van het Streekarchivariaat worden ontzegd. Bezoekers kunnen tegen deze beslissing schriftelijk bezwaar maken bij de streekarchivaris. (Streekarchivaris Noordwest-Veluwe, Postbus 70, 8080 AB Elburg)
 • Klachten over een medewerker van het streekarchivariaat kunnen ingediend worden bij de streekarchivaris. (Streekarchivaris Noordwest-Veluwe, Postbus 70, 8080 AB Elburg) Wanneer een bezoeker niet akkoord gaat met de beslissing van de streekarchivaris, kan hij/zij in beroep gaan bij de archiefcommissie streekarchivariaat. (Archiefcommissie, Postbus 70, 8080 AB Elburg)