Auteursrechten

Het SNWV besteedt uiterste zorg aan het respecteren van auteurs- en beeldrechten. Zo doen wij ons uiterste best om de rechthebbenden van het via onze website aangeboden materiaal te achterhalen en (indien nodig) om toestemming te vragen voor openbaarmaking hiervan via onze website. Helaas lukt ons dit niet altijd.

Wie in de database foto's of andere afbeeldingen aantreft waarvan hij/zij denkt over de auteursrechten te beschikken of andere rechten te kunnen claimen, wie van mening is dat bepaalde informatie zijn/haar (privacy)belangen schaadt, of wie bezwaar heeft tegen publicatie hiervan in deze vorm, vragen wij contact op te nemen met de streekarchivaris via ons contactformulier. Vermeld hierbij in ieder geval de volgende gegevens:

  • het webadres (volledige url) waarop u het materiaal bent tegengekomen;
  • de gronden van uw bezwaar; 
  • welke oplossing ziet u, en welke actie verwacht u van het Streekarchivariaat en
  • uw contactgegevens.

Bij gegronde klachten geeft de streekarchivaris opdracht dit materiaal digitaal ontoegankelijk te maken dan wel van de website te verwijderen. Waar nodig bekijken we samen of er op een andere manier aan de klachten tegemoet kan worden gekomen.

In het geval van klachten kan contact opgenomen worden met de streekarchivaris middels ons contactformulier of door een formele brief te richten aan:

Dhr. R.A.A. Bosch – streekarchivaris
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe 
Postbus 70
8080 AB Elburg


Hergebruik en bronvermelding

Het Streekarchivariaat ondersteunt en faciliteert onderzoekers in hun zoektocht naar bronnen. Het Streekarchivariaat moedigt onderzoek aan en is blij met het feit dat de daarbij geraadpleegde archiefbronnen worden gebruikt om de cultuurhistorische kennis van de regio te verrijken. Alle informatie uit de door ons beheerde en beschikbaar gemaakte openbare archieven zijn voor u vrij toegankelijk en mogen in uw onderzoek verwerkt worden. Daarbij verwachten we van u wel correcte bronvermelding van de gebruikte archiefstukken.

We stellen het op prijs als u daarbij de volgende bronvermelding zou willen hanteren:

Streekarchivariaat Noordwest Veluwe, [toegangsnummer], [archieftitel], [indien van toepassing: inventarisnummer].

Bijvoorbeeld: Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, toegangsnummer 5001, Stadsbestuur Harderwijk (1231-1813), inv. nr. 103.

Bij meerdere vermeldingen in dezelfde tekst kunt u volstaan met een verkorte bronvermelding. de officiële afkorting voor het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is SNWV.


Mocht u foto's of afbeeldingen van archiefstukken willen publiceren, dan dient u hiervoor eerst toestemming te vragen. Dit kunt u doen via ons contactformulier. Ook dient u bij het gebruik van foto's of ander audiovisueel materiaal eerst na te gaan of er rechten van derden op dit werk rusten. Is dit het geval, dan dient u zelf toestemming te vragen bij de rechthebbende. U dient in alle gevallen ook de naam (voor zover bekend) van de maker of rechthebbende te vermelden, en de licentie waaronder u het betreffende werk publiceert.